JA slide show

ความเป็นมาของวัดสมัยกรุงศรีอยุธยา

อีเมล พิมพ์ PDF

ความเป็นมาของวัดสมัยกรุงศรีอยุธยา

วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ) เป็นวัดโบราณแห่งหนึ่งที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมสู่กรุงศรีอยุธยา มีการพัฒนาเส้นทางและชุมชนตลอดมา เมืองบางกอก หรือเมืองธนบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเมืองสำคัญทางการค้า และเมืองหน้าด่านบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างป้อมปราการขนาดใหญ่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำ คือป้อมวิไชยเยนทร์ และป้อมเมืองบางกอกเพื่อเก็บภาษีอากร และป้องกันข้าศึกที่เข้ามา ทาง ปากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีเอกสารระบุตำแหน่งของวัดไว้ในแผนที่ที่เขียนโดยชาวต่างชาติ ในกรณีพิพาทระหว่างไทยและฝรั่งเศสสมัยพระเพทราชา การทำแผนที่แสดงตำแหน่งป้องเมืองธนบุรี โดย เมอซิเออร์ วอลลันด์ เด ว์เวอร์ เกนส์ นายทหารชาวฝรั่งเศสที่ทำการรักษาป้อมในครั้งนั้น ในแผนที่แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งของวัดเลียบอยู่ใกล้กับป้อมที่ทหารไทยใช้ ต่อสู้กับฝรั่งเศสในสมัยนั้น

 

Joomlart