JA slide show

ความเป็นมาของวัดเลียบ

อีเมล พิมพ์ PDF

วัดราชบุรณราชวรวิหาร หรือวัดเลียบ

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๙ ถนนจักเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร วัด ราชบุรณราชวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฏร์ มีชื่อเรียกว่า“วัดเลียบ” เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัติการสร้างคือ มีพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งชื่อ “เลี๊ยบ” มาจอดเรือสำเภา พักอาศัยขายของอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อขายสินค้าร่ำรวยขึ้น จีนเลี๊ยบเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างศาลาไว้ เป็นที่ทำบุญและให้ทานเป็นทำนองศาลาพักร้อน ต่อมาได้มีชาวบ้านมาร่วมทำบุญถวายทานมากขึ้น จึงได้สร้างพระเจดีย์พระวิหารขึ้นเหนือบริเวณฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงใกล้กับ ที่ที่ตนเคยอาศัยขายของอยู่นั้นชาวบ้านได้อาศัยศาลาทำบุญถวายทานบ้าง เป็นที่พักร้อนบ้าง เพราะอยู่ใกล้กับฝั่งแม่น้ำ อากาศร่มเย็นจึงได้ชื่อว่า “วัด จีนเลี๊ยบ” ตามชื่อผู้สร้าง อย่างธรรมเนียมคนไทยสมัยโบราณ เมื่อสร้างถาวรวัตถุไว้ในที่ใดที่หนึ่ง มักใช้ชื่อของผู้สร้างนั้นเรียกเพื่อเป็นอนุสรณ์ ต่อมาชาวบ้านคงจะเรียกสั้นเข้า คำว่า “จีน” หายไป เหลือแต่คำว่า “เลี๊ยบ”ซึ่งต่อมากลายเป็น “เลียบ” และเรียกกันติดปากต่อมาว่า “วัดเลียบ” จนถึงปัจจุบัน

อีกนัยหนึ่ง ในอาณาเขตบริเวณที่จีนเลี๊ยบสร้างศาลา พระเจดีย์และพระวิหาร มีต้นไม้ชนิดหนึ่งคือ “ต้นไม้เลียบ” ขึ้น อยู่เรียงรายรอบๆบริเวณนั้น และมีชื่อคล้องจองกับจีนเลี๊ยบ ต่างกันแต่วรรณยุกต์เท่านั้น ชาวบ้านจึงตั้งชื่อวัดที่จีนเลี๊ยบสร้างว่า “วัดเลียบ” ตามชื่อของพันธ์ไม้นั้น


Joomlart