JA slide show

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

อีเมล พิมพ์ PDF


กำหนดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันที่ 5-29 มีนาคม 2556 ณ วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ)

1.ขั้นรับสมัคร

วันที่รับสมัคร 25 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2556

2.ขั้นเตรียมการก่อนบวช

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ พระอุโบสถวัดราชบุรณราชวรวิหาร เวลา 09.00 - 11.00 น.

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556

นักเรียนทุกคนลงทะเบียน ณ ศาลาสมเด็จหลังพระอุโบสถ ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. เพื่ออบรมเตรียมความพร้อมก่อนบรรพชา (แต่งกายชุดเรียน) และนักเรียนต้องนอนค้างที่วัดตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556

3.ขั้นบวช

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556

07.00 น. นักเรียนเดินทางจากวัดราชบุรณะฯ รับประทานอาหารเช้าที่ รร.สวนกุหลาบฯ

(แต่งกายชุดนักเรียน พร้อมนำชุดขาวจากพระอาจารย์มาคนละ 1 ชุด)

08.00 น. เตรียมตัวปลงผม

(ผู้ปกครองเตรียม กรรไกร แป้ง สบู่) ส่วนใบบัวรองผม ทาง รร. จัดไว้ให้

08.30 น. เข้าพิธีปลงผม เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดขาว

10.00 น. กล่าวคำขอขมาลาบวช

(ตัวแทนนักเรียน ถวายพวงมาลัย ธูปเทียนแพ 1 ชุด ทาง รร.เป็นผู้จัดให้)

10.30 น. เดินทางกลับวัดราชบุรณะฯ

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เสร็จพิธี ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. เข้าสู่พิธีบรรพชาสามเณร ณ พระอุโบสถวัดราชบุรณะฯ

(ดอกบัว ธูปเทียน คนละ 1 ชุด ทาง รร.เป็นผู้จัดให้)

4.ขั้นลาสิกขา

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556

07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า

08.00 น. พิธีลาสิกขา ณ พระอุโบสถวัดราชบุรณราชวรวิหาร

10.30 น. พิธีกราบถวายบังคมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เสร็จพิธี ขอเชิญทุกท่านร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


Joomlart